นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

สำหรับการให้บริการ

www.excelspeedwork.com


1. หลักการ

Excelspeedwork เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการผ่านระบบหรือช่องทางการให้บริการใดๆ ของ Excelspeedwork และตระหนักในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว โดยการปฏิบัติตามนโยบายนี้

การเข้าถึงหรือการใช้งานผ่านระบบของ Excelspeedwork สำหรับการให้บริการของ Excelspeedwork ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Excelspeedwork ฉบับนี้


2. คำนิยาม

การให้บริการตามแบบ B2C

การให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ของ Excelspeedwork ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่ Excelspeedwork กำหนด ผ่านระบบการให้บริการของ Excelspeedwork โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง Excelspeedwork และผู้ใช้บริการ

 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Excelspeedwork ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามที่นโยบายนี้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการเข้าถึงหรือล็อกอิน (Log in) หรือใช้บริการระบบการให้บริการของ Excelspeedwork

ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลอื่นตามที่นโยบายนี้หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด


ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่มีความละเอียดอ่อนและเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้หมายถึง บุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด

ประมวลผล

หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย เป็นต้น


ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้

หมายถึง ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารซึ่งจะมีผลในขณะที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์เท่านั้น


เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้ใช้บริการ

หมายถึง ผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ใช้บริการของ Excelspeedwork ที่เป็นบุคคลผู้ใช้บริการในการให้บริการตามแบบ B2C และให้รวมถึงผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล และผู้พิทักษ์

 

ระบบการให้บริการ

หมายถึง ระบบหรือช่องทางการให้บริการของ Excelspeedwork ดังนี้ (ก) www.excelspeedwork.com และให้หมายความรวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ข) คอร์สเรียนออนไลน์ หรือ (ค) ช่องทางในเครือพันธมิตรของ Excelspeedwork ตามที่ Excelspeedwork แจ้งให้ทราบ (ง) หรือการให้บริการผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ Excelspeedwork กำหนด


3. ขอบเขต

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Excelspeedwork นี้ใช้ภายใต้ระบบการให้บริการของ Excelspeedwork รวมถึงช่องทางซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลตฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

ทั้งนี้ Excelspeedwork ได้จัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จากระบบการให้บริการของ Excelspeedwork โดย Excelspeedwork จะเก็บรักษา รวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลไว้เป็นความลับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้นและ Excelspeedwork จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขหรือเหตุผลอื่นที่ให้ทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ฐานการปฏิบัติตามสัญญาในการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการ ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ผู้ควบคุมข้อมูล ภายใต้เงื่อนไขประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ฐานประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อป้องกันและยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจรัฐ หรือเหตุอื่นที่กฎหมายบัญญัติ เป็นต้น

เว้นแต่นโยบายฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจะไปยังไม่นำหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้บังคับ จนกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ ซึ่ง Excelspeedwork จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง


● การบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในระบบการให้บริการของ Excelspeedwork

● การบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของ Excelspeedwork

● บริษัทหรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของ Excelspeedwork


โดยหากผู้ใช้บริการได้กดลิงก์ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านระบบการให้บริการของ Excelspeedwork) ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของ Excelspeedwork นี้4. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5. ของนโยบายนี้ Excelspeedwork มีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยทาง Excelspeedwork จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเพื่อ

● เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ Excelspeedwork ซึ่งผู้ใช้บริการร้องขอ

● เพื่อนำเสนอหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ Excelspeedwork แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การวิเคราะห์ผลการเรียนให้เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับบริการของ Excelspeedwork

● เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของ Excelspeedwork หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณการขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางการตลาดหรือเสนอบริการใหม่ๆ แก่ผู้ใช้บริการ

● เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการของ Excelspeedwork

● เพื่อดำเนินการด้านโฆษณาตามความสนใจ (interest-based advertising) และอาจมีการรวบรวมและ/หรือมีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการต่อไปในลักษณะ interest-based advertising

● เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อดำเนินการตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือทางราชการ

● เพื่อการปกป้องหรือประโยชน์ต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของ Excelspeedwork และ/หรือผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น ในกรณีหาก Excelspeedwork พิจารณาแล้วเห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นหรือเหมาะสม


5. ข้อมูลที่เก็บรวมรวมและการนำไปใช้

5.1 การให้บริการให้กับผู้ใช้บริการทั่วไป (รวมถึงผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์)


ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล

● รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ภาพถ่าย คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย/หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ ลายมือชื่อ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล

● ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย

● ข้อมูลการโต้ตอบ และการสื่อสาร ในกรณีที่ผู้ใช้บริการติดต่อ Excelspeedwork รวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม และบริการต่าง ๆ ของ Excelspeedwork ไม่ว่าจะในรูปแบบ หรือวิธีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งอาจเป็นภาพ หรือเสียงโดยไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

วัตถุประสงค์

● เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้บริการและเข้าระบบการให้บริการของแต่ละบัญชีผู้ใช้บริการ

● เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้บริการ

● เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนา การสำรวจความพึงพอใจ การให้รางวัลหรือสิทธิพิเศษ

● เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลการเรียนหรืออบรม การตอบโต้บทสนทนา (Discussion Board) การส่งหนังสือรับรองการผ่านการเรียนหรืออบรม

● เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันการผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตรวิชา
● เพื่อดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จของธุรกรรม การชำระเงิน การหักบัญชี รายการบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และหมายเลขบัตรเครดิต หรือเดบิต และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน และการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการในฐานะลูกค้าของ Excelspeedwork อันเป็นการปฏิบัติตามสัญญาและเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

● เพื่อการบริหารกิจการของ Excelspeedwork ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ระบุ และตรวจสอบการทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้าย การทุจริตประพฤติโดยมิชอบ หรือการก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าของ Excelspeedwork เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

● เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งใน และต่างประเทศที่ใช้บังคับ และเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล Excelspeedwork หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดี อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายประเภทข้อมูลคุกกี้ (Cookies)

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้บริการกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Excelspeedwork


ประเภทข้อมูลข้อมูลบัตรเครดิต

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นช่องทางการชำระเงินตามที่ผู้ใช้บริการกำหนด ทั้งนี้ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกจัดเก็บและถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บอย่างถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของ Excelspeedwork และจะถูกลบทันทีหลังจากผ่านระบบการตรวจสอบโดยระบบชำระเงินของบุคคลที่สาม


ประเภทข้อมูลข้อมูลการเรียนหรือการใช้บริการคอร์สเรียนออนไลน์

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นการติดตามประวัติ ประสบการณ์ และความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูลในการเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านระบบการให้บริการ


ประเภทข้อมูลข้อมูลการให้คะแนนความนิยม (Rating)

วัตถุประสงค์

● เพื่อจัดอันดับคะแนนความนิยมในแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์


ประเภทข้อมูลข้อมูลความเห็นที่อยู่ใน Discussion board

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อการตอบข้อสงสัยแก่ผู้ใช้บริการ และการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ


ประเภทข้อมูล
ข้อมูลการลงทะเบียนสมัครหรือซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ (อาจจะมีการจัดเก็บเลขบัตร Digit ของ 4 ตัวท้าย เมื่อมีการต่ออายุคอร์สเรียนออนไลน์)

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลในการวัดความนิยมในแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์และอาจนำเสนอเป็นลักษณะคอร์สเรียนที่น่าสนใจให้แก่ผู้ใช้บริการ


ประเภทข้อมูลข้อมูลการทำแบบทดสอบ

วัตถุประสงค์

● เพื่อจัดเก็บข้อมูลการทำแบบทดสอบของแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

ประเภทข้อมูลข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมระบบการให้บริการ / Google analytic / Facebook / Twitter / Survey monkey

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลการใช้วิเคราะห์การเข้าใช้งาน การเก็บสถิติ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ


ประเภทข้อมูลรูปภาพและรายละเอียดของใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตร

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อและยืนยันผู้ที่ผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตร รวมถึงเป็นหลักฐานการที่จะต้องส่งให้หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรใดๆ


ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์


ประเภทข้อมูลข้อมูลหมายเลขประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตร

● เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องของการได้รับประกาศนียบัตร

6. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่เก็บรวบรวม และการนำไปใช้

ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลข้อมูลชีวภาพ (รูปใบหน้า)

วัตถุประสงค์

● เพื่อนำไปใช้แสดงผลในหน้าบัญชีผู้ใช้งาน

● เพื่อนำไปใช้แสดงผลหน้า กระดานสนทนา (discussion board)


ประเภทข้อมูลข้อความและบทสนทนา ในกระดานสนทนา

วัตถุประสงค์

● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแสดงความคิดเห็น การถามและตอบปัญหาในบทเรียนของหลักสูตรนั้นๆ

โดยการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้บริการก่อนเท่านั้น เว้นแต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ

7.1 Excelspeedwork อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4. และนโยบายฉบับนี้

● ให้แก่บุคคลที่จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์หรือทำระบบโฆษณาให้กับ Excelspeedwork

● ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือผู้ที่จะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

● ผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Excelspeedwork มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ Excelspeedwork ในการให้บริการต่าง ๆ รวมถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ในนาม Excelspeedwork หรือร่วมกับ Excelspeedwork เพื่อดำเนินวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ และมีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล บริการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ Excelspeedwork ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ Excelspeedwork

● ให้แก่บุคคลอื่นใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการกำหนด หรือ Excelspeedwork แจ้งให้ทราบ

7.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

Excelspeedwork อาจจัดเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หรือ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Computing Service Provider) ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่น โดยมีระบบที่บริหารจัดการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยอาจให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลัก (Infrastructure as a Service: IaaS) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service: PaaS) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service: SaaS) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage as a Service: DSaaS) และผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบ Serverless Computing หรือ ผู้ให้บริการฟังก์ชัน (Function as a Service: Faas) สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แต่ Excelspeedwork จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่ Excelspeedwork ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปต่างประเทศ Excelspeedwork จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ โดยจะพิจารณาถึงมาตรการหรือกลไกทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทาง หรือ องค์การระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย โดยเฉพาะหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ และมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่และอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศ เว้นแต่ในกรณีที่ (1) เป็นการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศซึ่ง Excelspeedwork ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการโดยชัดแจ้ง (2) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย (3) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญา หรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญานั้น (4) เป็นการกระทำตามสัญญาระหว่าง Excelspeedwork กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ (5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น เมื่อผู้ใช้บริการไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ (6) เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ


8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

8.1 Excelspeedwork จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเอกสารหรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft Copy) รวมถึงการจัดเก็บในลักษณะ Cloud

8.2 Excelspeedwork จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายความปลอดภัยตามนโยบายนี้ ตลอดระยะเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บเพื่อให้บริการแก้ผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมให้ Excelspeedwork จัดเก็บข้อมูลใดๆ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่ Excelspeedwork มีเหตุจำเป็นตามวัตถุประสงค์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

9. นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เนื้อหา และแอปพลิเคชันในบางส่วน รวมถึงโฆษณาบนระบบของ Excelspeedwork นั้น อาจดำเนินการโดยบุคคลภายนอก รวมไปถึงผู้โฆษณา เครือข่ายโฆษณา (ad networks) และเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับเว็บ บีคอนส์ หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเมื่อใช้ระบบของ Excelspeedwork ซึ่งข้อมูลที่พวกเก็บรวบรวมอาจเกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาโฆษณาซึ่งตรงกับความสนใจ (เชิงพฤติกรรม) ของผู้ใช้บริการ

หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับการโฆษณา หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ผู้ใช้บริการควรติดต่อกับบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งรับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Excelspeedwork นโยบายการใช้งานคุกกี้มีรายละเอียดดังนี้


คุกกี้คืออะไร?

“คุกกี้” คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ผู้ใช้บริการชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยการใช้คุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น


ประโยชน์ของคุกกี้

“คุกกี้” จะบอกให้ Excelspeedwork ทราบว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของ Excelspeedwork เพื่อที่ Excelspeedwork สามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

การใช้งานคุกกี้

Excelspeedwork ใช้ “คุกกี้” และ “เทคโนโลยีอื่น” บนบริการของ Excelspeedwork (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้น บริการใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จาก Excelspeedwork

เมื่อผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ “คุกกี้” ของ Excelspeedworkจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ผู้ใช้บริการสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

Excelspeedwork จะใช้ “คุกกี้” เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอพลิเคชันของ Excelspeedwork โดยการใช้งานคุกกี้แบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ ดังนี้


คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ excelspeedwork.com ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและต่อเนื่องในการใช้บริการเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

Excelspeedwork ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ excelspeedwork.com เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาคอร์สออนไลน์หรือการให้บริการของ Excelspeedwork ที่ต้องการได้สะดวกขึ้น


คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising cookies)

Excelspeedwork ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจำพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ excelspeedwork.com รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ในการนำเสนอคอร์สออนไลน์หรือการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการมากที่สุด และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทนำเสนอด้วยวิธีจัดการ


คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

Excelspeedwork ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาของบริษัท โดยคุกกี้ประเภทนี้จะสร้างเป็นโปรไฟล์ เพื่อระบุว่าผู้ใช้บริการสนใจหรือชอบในสิ่งใดเป็นพิเศษบนเว็บไซต์ของ Excelspeedwork คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และรหัสอ้างอิงของอุปกรณ์ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับข้อมูลการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาของบริษัทบนเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อการใช้งาน (Functional Cookies)

Excelspeedwork ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อการทำงานกับเว็บไซต์และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานหน้าเว็บไซต์ของ Excelspeedwork ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น จดจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า การตั้งค่าปุ่มทางลัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการเข้าเว็บไซต์ หากผู้ใช้บริการไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน อาจส่งผลต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์

คุ้กกี้สำหรับบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

Excelspeedwork ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อการรายงานสถิติของการให้และใช้บริการ การโฆษณาที่แสดงผ่านการให้บริการของ Excelspeedwork และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยคุกกี้เหล่านี้จะถูกนำไปใช้โดยบุคคลภายนอก เช่น โดยระบบวิเคราะห์ (analytics) ของบุคคลภายนอกต่าง ๆ เช่น Facebook Google และ Youtube นอกจากนี้คุกกี้เหล่านี้ยังอาจมีการนำไปใช้โดยผู้ให้บริการ targeting แก่ Excelspeedwork ในการปรับปรุงเนื้อหาทางการตลาดออนไลน์ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น

ทั้งนี้ Excelspeedwork ไม่สามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้ของบุคคลภายนอกได้ จึงขอให้ผู้ใช้บริการพิจารณานโยบายการใช้คุกกี้ตามแต่ละเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ผู้ใช้บริการได้เข้าเยี่ยมชม

ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ

มีคุกกี้ 2 ประเภทที่ถูกจัดเก็บไว้

- “คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies)” จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์

- “คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies)” จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจนกระทั่งหมดอายุ หรือถูกลบทิ้ง Persistent cookies สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้บริการทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อ ๆไปของผู้ใช้บริการง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น

ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

หากผู้ใช้บริการประสงค์จะลบ “คุกกี้” หรือสั่งให้เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการลบหรือปฏิเสธ “คุกกี้” ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

- ผู้ใช้บริการสามารถจัดการการใช้งาน “คุกกี้” ที่ผู้ใช้บริการใช้บนคอมพิวเตอร์ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ และสามารถรับการเตือนทุกครั้งก่อนที่เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการจะทำการเก็บคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ

- เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะรับ “คุกกี้” โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ตั้งค่าอะไรไว้โดยเฉพาะผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโดยการกดตั้งค่าไม่ให้เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการรับ “คุกกี้”

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งาน “คุกกี้” บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาดออนไลน์ได้โดยการลบคุกกี้ทิ้งตามประเภทเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการโดยทำตามแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการการใช้งานคุกกี้สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ

โปรดทราบว่าหากผู้ใช้บริการลบหรือปฏิเสธการใช้ “คุกกี้” ผู้ใช้บริการอาจจะไม่สามารถใช้บริการของเว็บไซต์ของ Excelspeedwork ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถทำการเก็บประวัติการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ และอาจดูหน้าเว็บไซต์ของ Excelspeedwork บางหน้าได้ไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางประเภทของเว็บไซต์ของ Excelspeedwork ได้ หรืออาจจะสามารถใช้ได้อย่างจำกัดเท่านั้น


การดำเนินการในกรณีที่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ Excelspeedwork ประสงค์จะไม่ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้งานคุกกี้ ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการได้ดังนี้

● หากผู้ใช้บริการต้องการไม่ให้ความยินยอมหรือปิดการใช้งานคุกกี้ที่ใช้งานในเว็บไซต์ excelspeedwork.com ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser) ของท่าน ทั้งนี้หากท่านใช้งานเว็บไซต์ของ Excelspeedwork โดยที่ท่านไม่ได้มีการไม่ให้ความยินยอม หรือไม่ได้ปิดการใช้งานคุกกี้ ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคล


10. การรับรอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกนำมาประมวลผลโดยจำกัดเท่าที่จำเป็น และจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความเป็นธรรม และโปร่งใส และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้


11. สิทธิของผู้ใช้บริการ

ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการมีสิทธิดังต่อไปนี้

11.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไว้กับ Excelspeedwork ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บไว้กับ Excelspeedwork

11.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการได้รับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและขอให้ Excelspeedwork ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงขอให้ Excelspeedwork เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ Excelspeedwork ได้

11.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลา

11.4 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิที่จะถูกลืม) (Right to erasure)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจาก Excelspeedwork ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.5 สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล (Right to data portability)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับของมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้กับ Excelspeedwork และมีสิทธิที่จะให้ Excelspeedwork ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ หรือผู้ให้บริการเองโดยตรงหากสามารถกระทำได้ทางเทคนิค

หมายเหตุ: Excelspeedwork จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น

11.6 สิทธิในการคัดค้าน (Right to object) หรือระงับการ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

● ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะคัดค้านในการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่ว่าเวลาใดๆ

● ในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรง ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลเพื่อการตลาดนั้น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องต่อการตลาดทางตรงนั้นๆ

11.7 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอคัดค้านของผู้ใช้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ผู้ใช้บริการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทน

11.8 สิทธิร้องเรียน

ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนต่อบริษัทผ่าน แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูล หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้บริการเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง หากผู้ใช้บริการ ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ Excelspeedwork รวมถึงผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้สิทธิของผู้มีสิทธิใช้บริการตามข้อ 11 อาทิ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิที่จะถูกลืม) (Right to erasure) หรือสิทธิในการคัดค้าน (Right to object) หรือระงับการ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) โปรดทราบว่าอาจมีการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดที่ Excelspeedwork ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น Excelspeedwork จึงอาจปฏิเสธคำร้องของท่านโดยให้เหตุผลที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งของสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอท่านภายใต้เงื่อนไข กระบวนการ และกฎระเบียบของ Excelspeedwork หรือจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการ กับ Excelspeedwork โดย Excelspeedwork จะแจ้งให้ท่านทราบ


12. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Excelspeedwork อาจทำการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วย

ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากมีการการปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดย Excelspeedwork จะระบุบนเว็บไซต์ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับ


13. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

Excelspeedwork กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยมาตรการเชิงองค์กร (Organization measures) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical measures) เพื่อป้องกันการ สูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนี้และวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ Excelspeedwork

13.1 Excelspeedwork ป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

13.2 Excelspeedwork จำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ นโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไป


14. หลักการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

● Excelspeedwork จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใสและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้การกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ทำได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ Excelspeedwork

● Excelspeedwork จะจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Excelspeedwork

● Excelspeedwork จะจัดทำและรักษาบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing Activities: ROPA) สำหรับบันทึกรายการและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายรวมทั้งจะปรับปรุงบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

● Excelspeedwork จะจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการแจ้งวัตถุปุระสงค์การเก็บรวบรวมและรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notices) และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมายรวมทั้งจัดให้มีมาตรการดูแลและตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว

● Excelspeedwork จัดให้มีแนวทางในการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องรู้ และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ Excelspeedwork สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนตามคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง หรืออยู่ในขอบเขตของงานที่จ้างเท่านั้น โดยในกรณีที่ Excelspeedwork เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Excelspeedwork จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุในสัญญา และอยู่ในขอบเขตของงานที่จ้างเท่านั้น และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

● ในกรณีที่ Excelspeedwork ส่ง โอน หรือให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคล Excelspeedwork จะจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Excelspeedwork

● ในกรณีที่ Excelspeedwork ส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย

● Excelspeedwork จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบกำหนดระยะเวลาโดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ Excelspeedwork

● Excelspeedwork จะประเมินความเสี่ยงและจัดทำมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

● Excelspeedwork จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

15. การติดต่อกับ Excelspeedwork

หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยน เพิกถอน การไม่ให้ความยินยอม หรือการใช้สิทธิใดๆ ตามที่นโยบายนี้กำหนด รวมถึงหากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดติดต่อที่

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อีเมล : [email protected]

โทร. 0897371969


ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567